กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2551

ตามประเด็นยุทธศาสตร์  6   ด้าน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2551

มีดังนี้


1. พัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  เกิดความเชื่อมั่น  เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
–  โครงการแผนงานประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยผ่านสื่อวิทยุ

2.  ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม
–  โครงการเสวนาสัญจรเชิงปฏิบัติการเพื่อสิทธิและเสรีภาพและสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

3.  รุกป้องกัน  เร่งปราบปรามอาชญากรรม  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
–  โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ  เอกสารประชาสัมพันธ์ )  และ  ออกหน่วยเคลื่อนที่

4.  เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
–  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับสตรี

5.  รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
–  โครงการเดินรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนในจังหวัดเลยเพื่อตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ

6.  เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารทุกองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
–  โครงการอบรมหลักสูตรการสร้างพลังทีมงานและเจรจาต่อรองสำหรับเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม
–  โครงการเสวนาความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมและจัดทำแผนประจำปีของเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ระดับภาค)
( งานมหกรรมรวมพลคนยุติธรรมเพื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ระดับภูมิภาค  4 )
–  โครงการการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนแบบบูรณาการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
–  โครงการสนับสนุนเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดำเนินกิจกรรมในชุมชนจังหวัด
%d bloggers like this: