กลุ่มงานบริการ

ให้ข้อมูล/คำปรึกษา มี 21 งานบริการ

กรมคุมประพฤติ

1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดหลังปล่อย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(คลินิกยุติธรรม)

2. การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเจยในคดีอาญา

3. การขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

4. การร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยพยานในคดีอาญา

5. การรับเรื่องราวร้องทุกข์

กรมบังคับคดี

6. การยื่นคำร้องขอวางทรัพย์

7. การขึ้นทะเบียนผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

8. การขอปล่อยตัวชั่วคราว

กรมราชฑัณฑ์

9. การขออนุญาตวิจัย

10. การพบญาติแบบใกล้ชิด

11. การขออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจการเรือนจำ/ฑัณฑสถาน

12. การขออนุญาตเผยแพร่กิจกรรมในเรือนจำ/ฑัณฑสถาน

13. การช่วยเหลือ สนับสนุนด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

14. การรับแจ้งข้อมูล เบาะแสของผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษตาม พรบ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15. การรับแจ้งบุคคลสูญหาย

16. การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลศพ

17. การขอรับศพคืนจากมูลนิธิสว่างอริยะธรรมสถาน

18. การขอรับใบรายงานการชันสูตรศพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

19. การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้า แหล่งมั่วสุม พื้นที่เผยแพร่ แหล่งผลิตและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สำนักงานกิจการยุติธรรม

20. การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม

21. การจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา
%d bloggers like this: