คณะกรรมการบริหาร สยจ.เลย


ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

นายสุภาพงษ์  อินทรวัชระ

ผู้บัญชาการเรื่อนจำจังหวัดเลย


รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

นายนพพร บ่ายแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย


กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

นายศักดิ์ดา สีคำมิ้อ

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย


กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

นายพูมบัณฑิต ผิวสอาด

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี


เลขานุการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

นางส่าวชุติกาญจน์ ถาวรบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


%d bloggers like this: